Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT&EAT

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Joannę Brzezińską oraz Dariusza Brzezińskiego, prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą BRZEZIŃSCY s.c. w Serocku (05-140), Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 21, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock pod numerem 2231, zwanymi dalej łącznie „Fit&Eat”.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Fit&Eat posiłków w zestawach w ramach
tzw. cateringu dietetycznego
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

LunchBox 3 daniowa,

Economybox 1000 kcal,

Economybox 1300 kcal,

Economybox 1500 kcal,

Economybox 2000 kcal,

Economybox 2500 kcal,

Economybox 3000 kcal,

Dieta Optimum 1000 kcal,

Dieta Optimum 1300 kcal,

Dieta Optimum 1500 kcal,

Dieta Optimum 1800 kcal,

Dieta Premium 3 daniowa ,
Dieta Premium 4 daniowa,
Dieta Premium 5 daniowa,
Dieta specjalna 3 daniowa,
Dieta specjalna 4 daniowa,
Dieta specjalna 5 daniowa,

Dieta Wege 1300 kcal,

Dieta Wege 1500 kcal,

Dieta Wege 1800 kcal,

Dieta Fit Mama 6 daniowa,

Dieta Biegacza 5 daniowa,

Dieta Lactose & Gluten Free 1300 kcal,

Dieta Lactose & Gluten Free 1500 kcal,

Dieta Lactose & Gluten Free 1800 kcal,


Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartościach odżywczych, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – pudełku tekturowym, zamkniętym przy użyciu banderolki z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz numer Klienta, nadany mu przez Fit&Eat.
Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit & Eat („Cennik”), dostępnym pod adresem WWW www.fitandeat.pl (zakładka „cennik”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
telefonicznie: pod nr tel. +48 502 42 11 47, czynnym od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16:00 lub poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem WWW www.fitandeat.pl (zakładka Zamówienia) dostępny przez 24h na dobę.
Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, wybrany Wariant, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Fit & Eat na stronie internetowej pod adresem: www.fitandeat.pl, jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit & Eat o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Fit & Eat zapewnienia, że świadczone przez Fit & Eat Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
przelewem bankowym na podstawie otrzymanej wraz z potwierdzeniem, Zamówienia faktury pro-forma, za pośrednictwem udostępnionego przez Fit & Eat na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)
Za dzień płatności uważany jest:.
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Fit&Eat kwotą należności za dane Zamówienie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Fit & Eat potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Fit & Eat otrzyma takie potwierdzenie po godz. 14:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.
Fit & Eat uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Fit & Eat za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fit & Eat) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie lub co drugi dzień do godziny 7.00.
W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, Fit & Eat dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł., płatnym na podstawie wystawionej przez Fit & Eat w ciągu 3 dni faktury pro-forma.
W przypadku, gdy nowo-wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez Fit & Eat dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Fit & Eat różnicy w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Fit & Eat wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fit & Eat telefonicznie pod nr tel. +48 502 42 11 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@fitandeat.pl.
Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fit & Eat) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w przeciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 502 42 11 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@fitandeat.pl
Reklamację uważa się za złożoną:
w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Fit & Eat, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
Fit & Eat zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit & Eat w nienaruszonym stanie.
W razie stwierdzenia przez Fit & Eat, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fit & Eat poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit&Eat, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Fit & Eat należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit & Eat.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych są Joanna Brzezińska oraz Dariusz Brzeziński, prowadzący działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą BRZEZIŃSCY s.c. w Serocku (05-140), Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 21, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock pod numerem 2231 Firma BRZEZIŃSCY S.C. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu Fit and eat. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.