Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT&EAT

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Fit and Eat sp. z o.o., z siedzibą Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, NIP 5223135225, zwaną dalej „Fit&Eat”.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Fit&Eat posiłków w zestawach w ramach
tzw. cateringu dietetycznego
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 • LunchBox 3 daniowa,
 • Economybox 1000 kcal,
 • Economybox 1300 kcal,
 • Economybox 1500 kcal,
 • Economybox 2000 kcal,
 • Economybox 2500 kcal,
 • Economybox 3000 kcal,
 • Dieta Redukcja 1000 kcal,
 • Dieta Redukcja 1300 kcal,
 • Dieta Redukcja 1500 kcal,
 • Dieta Redukcja 1800 kcal,
 • Dieta Premium 3 daniowa ,
 • Dieta Premium 4 daniowa,
 • Dieta Premium 5 daniowa,
 • Dieta specjalna 3 daniowa,
 • Dieta specjalna 4 daniowa,
 • Dieta specjalna 5 daniowa,
 • Dieta Wege 1300 kcal,
 • Dieta Wege 1500 kcal,
 • Dieta Wege 1800 kcal,
 • Dieta Fit Mama 6 daniowa,
 • Dieta Biegacza 5 daniowa,
 • Dieta Lactose & Gluten Free 1000 kcal,
 • Dieta Lactose & Gluten Free 1300 kcal,
 • Dieta Lactose & Gluten Free 1500 kcal,
 • Dieta Lactose & Gluten Free 1800 kcal,
 • Dieta dr Dąbrowskiej
 • Wyjście z diety dr Dąbrowskiej
 • Dieta ślubna 1000 kcal,
 • Dieta ślubna 1300 kcal,
 • Dieta ślubna 1500 kcal,
 • Dieta Biegacza 5 daniowa
Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartościach odżywczych, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – pudełku tekturowym, zamkniętym przy użyciu banderolki z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz numer Klienta, nadany mu przez Fit&Eat.
Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit & Eat („Cennik”), dostępnym pod adresem WWW www.fitandeat.pl (zakładka „cennik”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
telefonicznie: pod nr tel. +48 502 42 11 47, czynnym od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16:00 lub poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem  www.fitandeat.pl (zakładka “Zamówienia”) dostępny przez 24h na dobę.
Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, wybrany Wariant, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Fit & Eat na stronie internetowej pod adresem: www.fitandeat.pl, jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit & Eat o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Fit & Eat zapewnienia, że świadczone przez Fit & Eat Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
przelewem bankowym na podstawie otrzymanej wraz z potwierdzeniem, Zamówienia faktury pro-forma, za pośrednictwem udostępnionego przez Fit & Eat na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)
Za dzień płatności uważany jest:.
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Fit&Eat kwotą należności za dane Zamówienie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Fit & Eat potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Fit & Eat otrzyma takie potwierdzenie po godz. 14:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.
Fit & Eat uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Fit & Eat za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fit & Eat) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie do godziny 7.00. Zamówienia realizowane są pod wskazany przez Klienta telefonicznie, e-mailowo lub podczas składania zamówienia na stronie www.fitandeat.pl adres. Kurier Fit&Eat dostarcza Zamówienie bezpośrednio pod drzwi (jeżeli Klient podał dane umożliwiające dostarczenie bezpośrednio pod drzwi). Istnieje możliwość dostarczenia Zamówienia do rąk własnych lub w określonym przez Klienta miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.
W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, Fit & Eat dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł, płatnym przelewem.
W przypadku, gdy nowo wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez Fit & Eat dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Fit & Eat różnicy w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Fit & Eat wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fit & Eat telefonicznie pod nr tel. +48 502 42 11 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@fitandeat.pl.
Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fit & Eat) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w przeciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 502 42 11 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@fitandeat.pl
Reklamację uważa się za złożoną:
w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Fit & Eat, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 16:00 tego samego dnia roboczego.
Fit & Eat zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit & Eat w nienaruszonym stanie.
W razie stwierdzenia przez Fit & Eat, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fit & Eat poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit&Eat, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Fit & Eat należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit & Eat.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Brzezińscy s.c. Joanna i Dariusz Brzezińscy z siedzibą w Jadwisinie

I Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fit and Eat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 5223135225, „ Spółka”
Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@fitandeat.pl

II Administrator Danych Osobowych

Joanna i Dariusz Brzezińscy chętnie pomogą Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani dan biuro@fitandeat.pl.

III Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu świadczenia usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • e-mail
 • numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1B RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1f oraz w zakresie w jakim dane przetwarzane są po wykonaniu umowy celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy tudzież w celu wykazania uiszczenia przez administratora podatków z tytułu realizacji usługi przez administratora.

IV Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
4.Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

V Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Spółki na adres biuro@fitandeat.pl.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z możliwości zakupu naszych produktów.
 2. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy — bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia.
 3. Aby móc się skontaktować z Panią/Panem celem realizacji zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy produktów.

VII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: biuru rachunkowemu oraz współpracującym z nami kurierami oraz kancelarie radcowskie.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. udostępnianie kurierom), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • przez okres 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci elektronicznej i papierowej dotyczących zamówień realizowanych na rzecz osób fizycznych i przez okres 6 lat w stosunku do danych osobowych w postaci elektronicznej i papierowej dotyczących zamówień realizowanych na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prawnych oraz przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
 • przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych zawartych na dokumentach podatkowych
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług marketingowych.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą lub 7 lat w stosunku do osób jej nie prowadzących przetwarzanych w celu obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

XI Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila na adres
 • wysłanie zgłoszenia na adres: Brzezińscy s.c. ul. Ogrodowa 21, 05-140 Jadwisin

XII Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez zamieszenie zaktualizowanej Polityki na stronie fitandeat.pl lub poprzez przesłanie na adres e-mail podany przy rejestracji w sklepie.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2018r.